A Történelem és Filozófia Kar által szervezett felvételi szabályzatának kivonata. 2020. július (szeptember)
Alapképzés

Általános tudnivalók
A felvételi lezajlása
Olimpikonok figyelmébe
Tandíjköteles helyekre jelentkezők figyelmébe
Beiratkozás
Felvételi díj kifizetése
Az elnyert hely visszaigazolása
Tanévkezdéskor

 

Általános tudnivalók

A Történelem és Filozófia Karra évente két alkalommal, júliusban és szeptemberben, lehet felvételizni. A Kar minden szakterületén a felvételi a Szakválasztást indokoló levél minősítéséből áll. A szakválasztási indoklást a jelentkezők beiratkozáskor nyújtják be, majd ezeket a felvételi bizottság elfogadja vagy visszautasítja. Azon jelentkezők, akiknek a szakválasztási indoklását elfogadták, az érettségin elért eredmények (érettségi átlagjegy) alapján versenyeznek, vizsga nélkül. A Felvételi szabályzat ismerete és betartása továbbá a Jelentkezési lap helyes kitöltése elengedhetetlen feltétele a sikeres felvételinek.

A felvételi lezajlása

Fontos! Minden szakterületre és minden tagozatra (román, magyar, angol, francia) külön kell felvételizni.

 • A Jelentkezési lapon a felvételizőnek meg kell jelölnie melyik szakterületre/doméniumra (Történelem, Kommunikáció-tudományok, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok) és tagozatra (román, magyar, német, francia) iratkozik.
 • Egy Jelentkezési lapon csak egy tagozat (román, magyar, német vagy francia) jelölhető meg. Több tagozatra való beiratkozáskor a felvételizőnek külön Jelentkezési lapokat és külön Szakválasztást indokoló leveleket kell kitöltenie!
 • A jelentkező egy vagy több szakképesítést jelölhet meg akár több szakterületen/doméniumon belül (a szakképesítések: Történelem, Régészet, Levéltártan, Művészettörténet, Könyvtár- és információtudomány, Kulturális turizmus, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok). A megjelölt szakképesítések óhajtott sorrendjét (akkor is ha ezek különböző szakterülethez tartoznak) is be kell jelölnie a felvételizőnek az online iratkozás során. Ebben az esetben a felvételi verseny szempontjából fontos, hogy az adott szakterületek esetében ugyanazon elbírálási szempontok legyenek érvényesek és minden Szakválasztást indokló levelét elfogadja a bizottság.
 • A felvételi díj minden szakterületre külön fizetendő a következő képen: 150 lej egy szakterület esetén és további 100-100 lej minden újabb szakterület esetén, ugyanazon tagozaton. A szabály minden tagozatra érvényes. Pl. amennyiben valaki a művészettörténet szakképesítésre jelentkezik magyar és román tagozatra is, annak 2 x 150 lejt kell fizetnie, mivel eltérő tagozatokról van szó; ha valaki a művészettörténet és kulturális turizmus szakképesítésre felvételizik, annak 150+100 lej iratkozási díjat kell fizetnie, mivel ugyanazon magyar tagozat két különböző szakterületéhez tartoznak a kívánt szakképesítések
 • A szakterületek és szakképesítések listáját lásd itt.
 • A felvételi átlagot kéttizedes pontossággal számítjuk, kerekítés nélkül.
 • A magyar tagozatra jelentkező felvételizőknek kötelezően magyarul kell kitölteniük a Szakválasztást indokló levelet.

Az olimpikonok és országos, nemzetközi iskolai versenyek győzteseinek figyelmébe:

 • Az iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert tantárgyversenyek/tudományos konferenciák országos vagy nemzetközi szakaszainak I., II. és III. helyezettjei 10-es érdemjeggyel felvételiznek. Az említett versenyeken elért eredményeket és a Tanügyminisztérium által elismert diákkonferenciákon való részvételt csak a líceum elvégzése után számított első három évben fogadjuk el a felvételi vizsgán.
 • A felvételin figyelembe vesszük a következő tantárgyak területén elért eredményeket: Történelem (Történelem, Kommunikáció-tudományok, Kulturális tanulmányok, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakterületeken, minden szakképesítés esetén), Latin nyelv (Történelem szakterületen, minden szakképesítés esetében), Művészettörténet (Művészettörténet szakképesítés esetén), Román nyelv és irodalom vagy Magyar nyelv és irodalom vagy Modern nyelvek (Kommunikáció-tudományok és Kulturális tanulmányok szakterületeken), Földrajz (Kulturális turizmus szakképesítés esetén). A beiratkozásnál ezeknek a feltételeknek eleget tevő diákoknak is szükséges indokló levelet leadni.
 • A fenti kategória felvételizőinek a felvételi iratcsomagba be kell nyújtaniuk a tantárgyversenyen elnyert helyezésüket igazoló diploma szkennelt másolatát. Az eredeti diplomát tanévkezdéskor kötelező módon be kell nyújtaniuk a titkárságon.

A tandíjköteles helyekre felvételizők figyelmébe

 • Csak tandíjköteles helyekre felvételizhet:

1. aki már elvégezett egy egyetemet tandíjmentes helyen
2. aki más egyetemet látogat tandíjmentes helyen
3. aki távoktatásos helyekre jelentkezik

 • A már végzett jelentkezők vagy második egyetemre jelentkező hallgatók számára a felvételi kritériumok megegyeznek a középiskolát végzett jelentkezőkével.
 • A tandíj a 2020−2021-es tanévre 2.600 lej/év  a tandíjköteles helyekre, illetve 2.400 lej/év a távoktatásos helyeken. Az összeg négy részletben fizethető ki. Azon diákok, akik tandíjköteles helyre nyertek felvételt, de nem fizetik ki a tandíj első részletét (650 ill. 600 lejt) július 23-ig (illetve. szept. 15-ig), elveszítik helyüket.
 • A BBTE másoddiplomások program kereténben a BBTE-n végzett vagy a BBTE valamely más egyetemét látogató jelentkezők a tandíjból 50% vagy 40%-os kedvezményben részesülnek. A kedvezményezettek a 3. és 4. részlet kifizetése alól mentesülnek. A tandíjcsökkentést igénylő kérvényt a kedvezményezett státust igazoló okmányokkal együtt (igazolás a diák integralista voltáról, eredetiben; az első egyetem elvégzését igazoló oklevél vagy igazolás hitelesített másolata) a kar pénztárán kell benyújtani 2020. okt. 1–12. között.

Azon diákok figyelmébe, akik előzőleg tandíjmentes egyetemi oktatásban részesültek

Minden egyetemi év költségei csak egyszeri alkalommal támogathatók az állami költségvetésből. Az érintett felvételizők kötelesek a Jelentkezési lapon nyilatkozni arról, hogy mely időszakban részesültek állami támogatásban korábbi egyetemi tanulmányaik során és erről egy igazolást kell csatolniuk beiratkozáskor. A Bűntető Törvénykönyv 320-327 cikkelyének értelmében a hamis adatok nyilatkozása hivatalos iratokban 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Beiratkozás

A Történelem és Filozófia Kar minden szakterületére a beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek:

 1. Szakválasztást indokló levél. A magyar nyelvű szövegminta letölthető és itt [.doc]. A Szakválasztást indokló levelet magyar tagozatra jelentkezőknek magyarul kell kitölteniük!
 2. Jelentkezési lap (eredetiben). Az űrlapon kért minden adatot meg kell adni (beleértve a tanulmányi átlagokat is, amelyek rangsorolási tényezőként szolgálnak). A hibásan kitöltött űrlapokat nem vesszük figyelembe! A Jelentkezési lap letölthető itt. Több szakképesítés választása esetén a felvételizőnek Összesítő táblázatot kell kitöltenie, amely letölthető itt. Az űrlapokat kötelező módon alá kell írni.
 3. A kezelési díj (50 lej) és a felvételi díj (100 lej) befizetésének igazolása. Befizetés  banki utalással vagy postai utalványon az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 4. Személyi igazolvány
 5. Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 6. Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 7. Líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;
 8. Születési bizonyítvány;
 9. Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 10. A személyes adatok feldolgozására irányuló beleegyezést tartalmazó nyilatkozat (az előiratkozás során a program automatikusan generálja a nyilatkozatot. Ezt szükséges kinyomtatni, aláírni, és a szkennelt másolatát beküldeni.)
 11. Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban
 12. Az iratok hitelességét igazoló nyilatkozat a jelentkező aláírásával. Leölthető innen.

A felsorolt iratok szkennelt másolatát a BBTE platformra szükséges feltölteni 2020. július 15. 13:00 óráig. A határidőn túl feltöltött iratokat nem áll módunkban figyelembe venni. A fájlok elnevezésének tükrözniük kell a tartalmukat.

A felvételi díj

A felvételi díjat átutalással kell kifizetni. A kifizetett összegek nem téríthetők vissza! A felvételi díj két komponenst tartalmaz:

1. Feldolgozási díj (Taxa de procesare), 50 lej értékben. Az egyes tagozatokon belül csak az első szakterületre fizetendő. Kifizetése alól mentesek az árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők, megfelelő igazoló okirat benyújtása esetében.
2. Beiratkozási díj (Taxa de înscriere), 100 lej értékben. A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek, a megfelelő igazoló okiratok bemutatása esetén, a következő jelentkezők:
•    a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
•    a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
•    árvák és nevelőintézetből érkező jelentkezők.

A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében! A tandíjmentességre feljogosító iratot a diák köteles tanévkezdéskor eredetiben is benyújtani, a többi eredeti okmánnyal együtt.

Kötelező tennivalók a beiratkozást követően

Július 16-án (ill. szept. 10-én) a felvételi ideiglenes eredményei megjelennek a Történelem és Filozófia kar (www.hiphi.ubbcluj.ro) és a Magyar Történeti Intézet honlapján (www.kmti.hiphi.ubbcluj.ro) .

Az elnyert helyek visszaigazolása

 • Július 17−23 (ill. szept. 11–15) között a sikeres felvételizőnek kötelező módon vissza kell igazolnia az elnyert helyét. Ennek érdekében ki kell töltenie a tanulmányi szerződést és a Visszaigazolási kérvényt. Ezeket e-mailen kell elküldenie a hiphi@ubbcluj.ro címre 2020. július 23. 13:00 óráig.
 • Fizetéses helyre felvételt nyert jelentkezőnek a fent említett iratokkal együtt csatolnia kell a tandíj első részletének (650 ill. 600 lej) kifizetését igazoló iratot is.
 • Azon jelentkező, aki beiratkozáskor több szakterületet vagy tagozatot jelölt be, az egyetlen ingyenes helyet foglalhat el. Választania kell egy szakterületet és egy tagozatot.
 • A Visszaigazolási kérvényt az alábbiak szerint kell kitölteni:
  • Aki az Összesítő táblázatban elsőként beszámozott szakképesítésre vagy tandíjmentes helyre jutott be, megjelöli a Confirm locul bugetat/cu taxă sort és beírja a megfelelő szakképesítés nevét.
  • Aki egyetlen szakterületre jelentkezett, és fizetéses helyre jutott be, megjelöli az első sorban Confirm locul „cu taxă” obţinut, beírja az adott szakképesítést nevét, a második sorban bejelöli Rămân în concurs pentru un loc bugetat sau conform opţiunilor de pe Fişa cumulativă. Nem áll fenn az egyszer elnyert hely elvesztése.
  • Bejelöli, hogy igényel-e bentlakásban szállást

A helyek alakulása az ideiglenes felvételi eredmények kihirdetését követően

Fontos! A 2020. július 16-án (szept. 10-én) kifüggesztett eredmények nem véglegesek. Mivel a bejutottnak nyilvántartott jelentkezők jó része nem foglalja el/igazolja vissza a helyét, az eredeti besorolás változhat:

 • A több szakképesítést választó jelentkező közelebb kerülhet első opciójához.
 • Azon a jelentkező, aki a július 16-ai eredményhirdetés alapján csak fizetéses helyre jut be, feljebb léphet a besorolásban, betölthet nem fizetéses helyet is (azzal a feltétellel, hogy előbb visszaigazolja fizetéses helyét).

Tanévkezdéskor

Minden felvételt nyert diáknak az alábbi iratokat kell benyújtania a Kar titkárságán:

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutott be; azon diák, aki elmulasztja az eredeti iratok benyújtását elveszíti tandíjmentes helyét, és fizetéses helyre kerül át;
 • Tantárgyolimpián díjazott diáknak, aki 10-es átlaggal foglalta el helyét, be kell nyújtania az eredeti olimpiai oklevelet;
 • Fizetéses helyre felvételt nyert diáknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtania. Ugyanakkor be kell mutatnia az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik;
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatok kell benyújtani);
 • A felvételi díj alól mentesült diáknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;
 • Orvosi igazolást eredetiben
 • 2 db igazolvány fotót (3/4 cm).

Minden felvételizőnek, aki a július 16-i eredményhirdetés alapján ingyenes vagy fizetéses helyre bejutott (az olimpikonoknak is) kötelezően vissza kell igazolnia elnyert helyét, másképp a jegyétől függetlenül elveszíti azt. A visszaigazoláshoz emailen el kell küldenie a Történelem és Filozófia Kar titkárságára a Visszaigazolási kérvényt és a Tanulmányi szerződést –mindkettőt aláírva– legkésőbb július 23-ig.

Az ideiglenes és végleges eredményeket a kari honlapon (www.hiphi.ubbcluj.ro ) és a Magyar Történeti Intézet honlapján (www.kmti.hiphi.ubbcluj.ro ) közöljük.

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31